09 7430130 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 עברית < English

בדיקת עמדות הקצה

בדיקת תחנות הקצה כוללת מיפוי חומרה ותוכנות המותקנות בשרתים ובתחנות הקצה (נייחות וניידות), איתור וזיהוי תוכנות המהוות פוטנציאל לסיכון כדוגמת Skype, תוכנות Peer2Peer לא מורשות, תוכנות IM ועוד, תוך השוואה למדיניות הארגונית.

 האם קיימת מדיניות בארגון לגבי עמדות הקצה? האם המדיניות אכן מיושמת בפועל?

מבדק זה בא לענות על שאלות אלה ולספק תמונת מצב על פי מצאי התוכנות המותקנות על מחשבי החברה, בין אם מאושרות או בין אם לאו.

בנוסף, נבדקת האפשרות לשימוש באמצעים נתיקים המהווים סיכון באופן לא מבוקר (מחשבי כף-יד, Disk-On-Key , DVD ועוד), נבדקות גרסאות התוכנה, הגדרות האבטחה במערכות ההפעלה, ובדיקת קונפיגורציות האבטחה של תחנות ניידות והתקנים ניידים המתחברים אל הרשת הארגונית דרך נקודות גישה אלחוטיות.